Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (“Zásady”) popisují, jak jsou shromažďovány, chráněny a používány osobní údaje (“Osobní údaje”), které můžete poskytnout na webových stránkách cestujobytnakem.cz (“Webové stránky” nebo “Služba”) a jakýchkoli souvisejících produktech a službách (souhrnně “Služby”). Popisuje také možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o naše používání vašich osobních údajů, a způsob, jakým můžete k těmto údajům přistupovat a aktualizovat je. Tyto Zásady jsou právně závaznou dohodou mezi vámi (“Uživatel”, “vy” nebo “vaše”) a společností RVforU s.r.o. (“RV4U”, “my”, “nás” nebo “naše”). Přístupem na webové stránky a služby a jejich používáním potvrzujete, že jste si tuto dohodu přečetli, porozuměli jí a souhlasíte s tím, že se jí budete řídit.

 

Automatické shromažďování informací

Když otevřete Webové stránky, naše servery automaticky zaznamenávají informace, které odesílá váš prohlížeč. Tyto údaje mohou zahrnovat informace, jako je IP adresa vašeho zařízení, typ a verze prohlížeče, typ a verze operačního systému, jazykové preference nebo webová stránka, kterou jste navštívili předtím, než jste přišli na Webové stránky a Služby, stránky Webových stránek a Služeb, které jste navštívili, čas strávený na těchto stránkách, informace, které jste na Webových stránkách vyhledávali, čas a datum přístupu a další statistiky.

Automaticky shromážděné informace se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických informací o používání a návštěvnosti Webových stránek a Služeb. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány způsobem, který by umožnil identifikovat konkrétního uživatele systému.

 

Shromažďování osobních údajů

Na Webové stránky a Služby můžete přistupovat a používat je, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo prozradili jakékoli informace, podle kterých by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétní, identifikovatelnou osobu. Pokud však budete chtít využívat některé funkce na Webových stránkách, můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů (například vašeho jména a e-mailové adresy). Přijímáme a ukládáme veškeré informace, které nám vědomě poskytnete při vytváření účtu, publikování obsahu, nákupu nebo vyplňování jakýchkoli online formulářů na Webových stránkách. V případě potřeby mohou tyto informace zahrnovat následující údaje:

 

Osobní údaje, jako je jméno, země bydliště atd.

Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, adresa atd.

Údaje o účtu, jako je uživatelské jméno, jedinečné ID uživatele, heslo atd.

Platební údaje, jako jsou údaje o kreditní kartě, bankovní údaje atd.

Geolokační údaje, jako je zeměpisná šířka a délka.

Veškeré další materiály, které nám dobrovolně poskytnete, jako jsou články, obrázky, zpětná vazba atd.

Některé informace shromažďujeme přímo od vás prostřednictvím webových stránek a služeb. Osobní údaje o vás však můžeme shromažďovat i z jiných zdrojů, například z veřejných databází a od našich společných marketingových partnerů. Můžete se rozhodnout, že nám své Osobní údaje neposkytnete, ale pak možná nebudete moci využívat některé funkce na Webových stránkách. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat.

 

Použití a zpracování shromážděných informací

Abychom vám mohli zpřístupnit Webové stránky a Služby nebo abychom splnili zákonnou povinnost, musíme shromažďovat a používat určité Osobní údaje. Pokud nám neposkytnete požadované informace, je možné, že vám nebudeme moci požadované produkty nebo služby poskytnout. Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity pro následující účely:

 

Vytváření a správa uživatelských účtů

Vyřizování a správa objednávek

Dodání produktů nebo služeb

Zlepšování produktů a služeb

Zasílání administrativních informací

Zasílat marketingová a propagační sdělení

Odpovídat na dotazy a nabízet podporu

Vyžádat si zpětnou vazbu od uživatelů

Zlepšovat uživatelskou zkušenost

Zveřejňovat reference zákazníků

Poskytovat cílenou reklamu

Vymáhat dodržování smluvních podmínek a zásad

Chránit před zneužitím a škodlivými uživateli

Reagovat na právní požadavky a předcházet škodám

Provozovat a obsluhovat webové stránky a služby

Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jakým způsobem komunikujete s Webovými stránkami a Službami, kde se nacházíte ve světě a zda platí jedna z následujících možností: (i) jste udělili souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů; to však neplatí, pokud zpracování Osobních údajů podléhá kalifornskému zákonu o ochraně soukromí spotřebitelů nebo evropskému zákonu o ochraně osobních údajů; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo pro jakékoli její předsmluvní závazky; (iii) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na vás vztahuje; (iv) zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která nám byla svěřena; (v) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

 

Všimněte si, že podle některých právních předpisů můžeme mít právo zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku (odhlášením), aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo jiný z níže uvedených právních základů. V každém případě vám rádi objasníme konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

 

Vyúčtování a platby

V případě služeb vyžadujících platbu požadujeme údaje o kreditní kartě nebo jiném platebním účtu, které budou použity výhradně pro zpracování plateb. Údaje o nákupních transakcích jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dokončení nákupní transakce. Po jejím dokončení jsou údaje o nákupní transakci vymazány. Pokud je to nezbytné pro zpracování budoucích plateb a na základě vašeho předchozího souhlasu, budou vaše finanční údaje uloženy v zašifrované podobě na zabezpečených serverech našeho renomovaného poskytovatele služeb platební brány, který se zavazuje zacházet s vašimi osobními údaji v souladu s těmito zásadami. Všechny přímé platební brány dodržují nejnovější bezpečnostní standardy spravované Radou pro bezpečnostní standardy PCI, která je společným úsilím značek Visa, MasterCard, American Express a Discover. Výměna citlivých a soukromých údajů probíhá prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu SSL a je šifrována a chráněna digitálními podpisy a Webové stránky a Služby jsou rovněž v souladu se standardy zranitelnosti PCI, aby bylo pro Uživatele vytvořeno co nejbezpečnější prostředí. V zájmu dalšího zabezpečení a ochrany jsou pravidelně prováděny kontroly na přítomnost malwaru.

 

Správa informací

Některé osobní údaje, které o vás máme, můžete vymazat. Osobní údaje, které můžete vymazat, se mohou měnit s tím, jak se mění Webové stránky a Služby. Když však Osobní údaje odstraníte, můžeme si kopii nezměněných Osobních údajů ponechat v našich záznamech po dobu nezbytnou k plnění našich závazků vůči přidruženým společnostem a partnerům a pro účely popsané níže. Pokud chcete odstranit své Osobní údaje nebo trvale vymazat svůj účet, můžete tak učinit tak, že nás kontaktujete.

 

Zveřejnění informací

V závislosti na požadovaných službách nebo podle potřeby k dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakékoli služby, kterou jste si vyžádali, můžeme uzavřít smlouvu s dalšími společnostmi a sdílet vaše údaje s vaším souhlasem s našimi důvěryhodnými třetími stranami, které s námi spolupracují, s jakýmikoli dalšími přidruženými a dceřinými společnostmi, na které se spoléháme, abychom vám pomohli při provozu webových stránek a služeb, které máte k dispozici. Osobní údaje nesdílíme s nepropojenými třetími stranami. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat ani zveřejňovat vaše údaje s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k provádění služeb naším jménem nebo k plnění zákonných požadavků. Vaše Osobní údaje můžeme pro tyto účely sdílet pouze s třetími stranami, jejichž zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi zásadami nebo které souhlasí s tím, že budou dodržovat naše zásady týkající se Osobních údajů. Tyto třetí strany dostávají Osobní údaje, které potřebují pouze k výkonu svých určených funkcí, a my je neopravňujeme k tomu, aby používaly nebo zveřejňovaly Osobní údaje pro své vlastní marketingové nebo jiné účely.

 

Veškeré Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme nebo obdržíme, zveřejníme, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, například abychom vyhověli soudnímu předvolání nebo podobnému právnímu postupu, a pokud se v dobré víře domníváme, že je zveřejnění nezbytné k ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, vyšetřování podvodů nebo na žádost vlády.

 

V případě, že dojde k přeměně naší společnosti, například k fúzi nebo akvizici jinou společností nebo k prodeji všech nebo části jejích aktiv, bude váš uživatelský účet a osobní údaje pravděpodobně patřit mezi převedená aktiva.

 

Uchovávání informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání. Po aktualizaci nebo vymazání vašich Osobních údajů můžeme použít jakékoliv souhrnné údaje odvozené z vašich Osobních údajů nebo do nich zahrnuté, nikoli však způsobem, který by vás osobně identifikoval. Po uplynutí doby uchovávání budou Osobní údaje vymazány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze uplatnit právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

 

 

Přenos informací

V závislosti na vaší poloze může přenos dat zahrnovat přenos a ukládání vašich informací v jiné než vaší zemi. Máte právo dozvědět se o právním základu předávání informací do země mimo Evropskou unii nebo do jakékoli mezinárodní organizace, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo je zřízena dvěma či více zeměmi, jako je například OSN, a o bezpečnostních opatřeních, která jsme přijali k ochraně vašich informací. Pokud k takovému přenosu dojde, můžete se dozvědět více informací v příslušných částech těchto Zásad nebo se na nás obrátit s dotazem pomocí informací uvedených v sekci kontakty.

 

Práva uživatelů

Můžete uplatnit určitá práva týkající se vašich informací, které zpracováváme. Máte zejména následující práva: (i) máte právo odvolat souhlas v případě, že jste již dříve udělili souhlas se zpracováním vašich informací; (ii) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich informací, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu; (iii) máte právo dozvědět se, zda informace zpracováváme, získat informace týkající se určitých aspektů zpracování a získat kopii zpracovávaných informací; (iv) máte právo ověřit přesnost vašich informací a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu; (v) za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich informací, v takovém případě nebudeme vaše informace zpracovávat za jiným účelem, než je jejich uložení; (vi) za určitých okolností máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali; (vii) máte právo obdržet vaše informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, aby byly bez překážek předány jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že vaše údaje jsou zpracovávány automatizovaně a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, jejíž jste součástí, nebo na jejích předsmluvních závazcích.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena, nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, a to tak, že uvedete důvod související s vaší konkrétní situací, který námitku odůvodňuje. Musíte však vědět, že pokud budou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku, aniž byste museli uvádět jakýkoli důvod. Chcete-li se dozvědět, zda zpracováváme Osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete nahlédnout do příslušných částí tohoto dokumentu.

 

Práva na ochranu osobních údajů podle GDPR

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů a cílem společnosti RVforU s.r.o. je přijmout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, změnit, vymazat nebo omezit používání vašich Osobních údajů. Pokud si přejete být informováni o tom, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly z našich systémů odstraněny, kontaktujte nás. Za určitých okolností máte následující práva na ochranu osobních údajů:

Máte právo požádat o přístup ke svým Osobním údajům, které uchováváme, a máte možnost získat přístup ke svým Osobním údajům.

Máte právo požadovat, abychom opravili Osobní údaje, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili Osobní údaje, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.

Máte právo požadovat vymazání vašich Osobních údajů za určitých podmínek uvedených v těchto Zásadách.

Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich Osobních údajů.

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich Osobních údajů. Pokud omezíte zpracování svých Osobních údajů, můžeme je uložit, ale nebudeme je dále zpracovávat.

Máte právo na poskytnutí kopie informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.

Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud se společnost RVforU s.r.o. při zpracování vašich Osobních údajů spoléhala na váš souhlas.

Máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich Osobních údajů. Další informace získáte u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

 

Jak tato práva uplatnit

Veškeré žádosti o uplatnění vašich práv můžete adresovat společnosti RVforU s.r.o. prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti předtím, než na takové žádosti odpovíme. Vaše žádost musí obsahovat dostatečné informace, které nám umožní ověřit, že jste osoba, za kterou se vydáváte, nebo že jste oprávněným zástupcem takové osoby. Musíte uvést dostatečné údaje, které nám umožní žádost správně pochopit a odpovědět na ni. Na vaši žádost nemůžeme reagovat ani vám poskytnout Osobní údaje, pokud nejprve neověříme vaši totožnost nebo oprávnění k podání takové žádosti a nepotvrdíme, že se Osobní údaje týkají vás.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Vědomě neshromažďujeme žádné Osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste mladší 18 let, neposkytujte prosím prostřednictvím Webových stránek a Služeb žádné Osobní údaje. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby sledovali používání internetu svými dětmi a pomohli prosazovat tyto Zásady tím, že své děti poučí, aby nikdy neposkytovaly Osobní údaje prostřednictvím Webových stránek a Služeb bez jejich souhlasu. Pokud máte důvod se domnívat, že nám dítě mladší 18 let poskytlo Osobní údaje prostřednictvím Webových stránek a Služeb, kontaktujte nás. Abyste mohli ve své zemi udělit souhlas se zpracováním svých Osobních údajů, musí vám být rovněž alespoň 16 let (v některých zemích můžeme povolit, aby tak vaším jménem učinil váš rodič nebo opatrovník).

 

Soubory cookie

Webové stránky a služby používají “soubory cookie”, které pomáhají přizpůsobit vaše online prostředí. Soubor cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo k přenosu virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou vám jedinečně přiřazeny a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické účely, abychom mohli provozovat webové stránky a služby. Máte možnost soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale pokud si to přejete, můžete obvykle nastavení prohlížeče upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, je možné, že nebudete moci plně využívat funkce Webových stránek a služeb. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie a o tom, jak je spravovat, navštivte internetcookies.org.

 

 

 

Funkce Nesledovat

Některé prohlížeče obsahují funkci Nesledovat, která signalizuje navštíveným webovým stránkám, že si nepřejete, aby byla vaše online aktivita sledována. Sledování není totéž jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webovou stránkou. Pro tyto účely se sledováním rozumí shromažďování osobně identifikovatelných informací od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují webové stránky nebo online služby, když se v průběhu času pohybují na různých webových stránkách. Webové stránky a služby nesledují své návštěvníky v čase a na webových stránkách třetích stran. Některé weby třetích stran však mohou sledovat vaše aktivity při prohlížení, když vám zobrazují obsah, což jim umožňuje přizpůsobit to, co vám prezentují.

 

Reklamy

Můžeme zobrazovat online reklamy a můžeme sdílet souhrnné a neidentifikující informace o našich zákaznících, které my nebo naši inzerenti shromažďujeme prostřednictvím vašeho používání Webových stránek a Služeb. Osobní údaje o jednotlivých zákaznících s inzerenty nesdílíme. V některých případech můžeme tyto souhrnné a neidentifikující informace použít k tomu, abychom cílovému publiku poskytli reklamy na míru.

Můžeme také povolit některým společnostem třetích stran, aby nám pomohly přizpůsobit reklamu, o které se domníváme, že by mohla být pro uživatele zajímavá, a shromažďovat a používat další údaje o aktivitách uživatelů na Webových stránkách. Tyto společnosti mohou poskytovat reklamy, které mohou umisťovat soubory cookie a jinak sledovat chování uživatelů.

 

Partnerské společnosti

Informace o vás můžeme poskytnout našim přidruženým společnostem, abychom vám mohli nabídnout související nebo další produkty a služby. S veškerými informacemi, které se vás týkají a které poskytneme našim přidruženým společnostem, budou tyto společnosti nakládat v souladu s podmínkami těchto zásad.

 

E-mailový marketing

Nabízíme elektronické zpravodaje, k jejichž odběru se můžete kdykoli dobrovolně přihlásit. Zavazujeme se zachovávat důvěrnost vaší e-mailové adresy a nebudeme ji sdělovat třetím stranám s výjimkou případů povolených v části o používání a zpracování informací nebo pro účely využití poskytovatele třetích stran k zasílání takových e-mailů. Informace zaslané prostřednictvím e-mailu budeme uchovávat v souladu s platnými zákony a předpisy.

V souladu se zákonem CAN-SPAM je u všech námi zasílaných e-mailů jasně uvedeno, od koho e-mail pochází, a jsou zde uvedeny jasné informace o tom, jak odesílatele kontaktovat. Můžete se rozhodnout přestat dostávat náš newsletter nebo marketingové e-maily podle pokynů k odhlášení z odběru, které jsou součástí těchto e-mailů, nebo nás kontaktovat. Základní transakční e-maily však budete dostávat i nadále.

 

Odkazy na další zdroje

Webové stránky a služby obsahují odkazy na jiné zdroje, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou. Upozorňujeme, že nejsme odpovědní za postupy ochrany osobních údajů těchto jiných zdrojů nebo třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si při opuštění Webových stránek a Služeb dávali pozor a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého zdroje, který může shromažďovat Osobní údaje.

 

Zabezpečení informací

Informace, které nám poskytnete, zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Udržujeme přiměřená administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření ve snaze chránit Osobní údaje, které má pod kontrolou a v péči, před neoprávněným přístupem, použitím, úpravou a zveřejněním. Nelze však zaručit žádný přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť. Proto, i když se snažíme vaše Osobní údaje chránit, berete na vědomí, že (i) existují omezení bezpečnosti a ochrany soukromí na internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) bezpečnost, integritu a soukromí všech informací a dat vyměňovaných mezi vámi a Webovými stránkami a Službami nelze zaručit; a (iii) jakékoli takové informace a data mohou být při přenosu zobrazeny nebo zmanipulovány třetí stranou, a to i přes veškerou snahu.

 

Porušení ochrany dat

V případě, že zjistíme, že bezpečnost Webových stránek a Služeb byla narušena nebo že Osobní údaje uživatelů byly zpřístupněny nesouvisejícím třetím stranám v důsledku vnější činnosti, mimo jiné včetně bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznámení orgánům činným v trestním řízení a spolupráce s nimi. V případě narušení bezpečnosti údajů vynaložíme přiměřené úsilí, abychom postižené osoby informovali, pokud se domníváme, že v důsledku narušení bezpečnosti existuje přiměřené riziko poškození uživatele, nebo pokud je oznámení jinak vyžadováno zákonem. V takovém případě zveřejníme oznámení na webových stránkách.

 

Změny a úpravy

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady nebo jejich podmínky týkající se Webových stránek a Služeb čas od času upravit podle našeho uvážení a budeme vás informovat o všech podstatných změnách způsobu, jakým nakládáme s Osobními údaji. Pokud tak učiníme, změníme datum aktualizace v dolní části této stránky. Oznámení vám můžeme podle našeho uvážení poskytnout i jinými způsoby, například prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám poskytli. Jakákoli aktualizovaná verze těchto Zásad vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění revidovaných Zásad, pokud není uvedeno jinak. Vaše další používání Webových stránek a Služeb po datu účinnosti revidovaných Zásad (nebo po jiném aktu, který bude v té době specifikován) bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme vaše Osobní údaje používat způsobem, který se podstatně liší od toho, co bylo uvedeno v době, kdy byly vaše Osobní údaje shromážděny.

 

Přijetí těchto zásad

Potvrzujete, že jste si tyto zásady přečetli a souhlasíte se všemi jejich podmínkami. Přístupem na Webové stránky a Služby a jejich používáním souhlasíte s tím, že se budete těmito Zásadami řídit. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek těchto Zásad, nejste oprávněni k přístupu na Webové stránky a Služby ani k jejich používání.