Podmínky zapůjčení

Půjčovna (dále jen pronajímatel) uzavírá s občanem či organizací (dále jen nájemce) „Smlouvu o nájmu obytného automobilu“.

Vozidlo může být půjčeno pouze osobě starší 21 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny a praxí v řízení motorových vozidel minimálně 2 roky.

Potřebné doklady a podmínky k uzavření smlouvy:

Soukromá osoba: – řidičský průkaz + 1 doklad totožnosti (občanský průkaz, rodný list, pas),

Právnická osoba: – výpis z obchodního rejstříku (max. 3 měsíce starý), plná moc od oprávněné osoby na převzetí vozidla, osobní doklady řidiče (občanský průkaz, řidičský průkaz), objednávka s uvedením jmen řidičů a kontaktu na ně (mobilní telefony), kteří budou oprávněni vozidlo používat.

Sazby nájemného a další poplatky jsou uvedeny v CENÍKU. 

Pronajímatel má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek ze strany nájemce odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit u nájemce náhradu vzniklé škody.

Nájemce přebírá vozidlo způsobilé k provozu, s plnou nádrží paliva, předepsanými doklady pro jeho provoz, dvěma plnými plynovými lahvemi, a s plným zásobníkem vody, kempingovým nábytkem, nádobím a další výbavou uvedenou v předávacím protokolu.

Nájemce je povinen pečovat o vozidlo tak, aby nevznikla škoda. Pokud dojde během pronájmu ke škodě či závadě vyžadující opravu, je nájemce povinen telefonicky kontaktovat pronajímatele, s nímž se domluví na dalším postupu. Nájemce ani nikdo z členů posádky nesmí demontovat ani opravovat žádné části vozidla.

Nájemce se zavazuje, že bude používat pronajatý obytný vůz pouze k účelům, které odpovídají typovému charakteru a technickým parametrům obytného automobilu.

Pronajatý obytný vůz nesmí být používán k odtahu jiného vozidla.

Pronajímatel výslovně zakazuje provádění jakýchkoli úprav na vozidle (vrtání, šroubování, polepování, popisování). V prostorách obytného automobilu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. Rovněž je zakázáno přepravovat ve vozidle jakákoli zvířata.

Po rezervaci obdrží nájemce e-mailem informaci o celkové výši pronájmu. Nejpozději do 3 pracovních dnů po potvrzení rezervace uhradí nájemce minimálně 50% nájemného. Zbývající část nájemného uhradí nájemce do 30 dnů před dnem začátku nájmu. Je-li objednávka a následná rezervace potvrzena méně než 30 dní před počátkem nájmu, zaplatí nájemce celou částku do 3 pracovních dnů po potvrzení rezervace. Součástí této platby je složení vratné kauce ve výši 20.000,- Kč.

Vratná kauce, případně její zbývající část, bude vrácena bankovním převodem na účet nájemce do 14 dnů ode dne vrácení vozu. V případě nalezení škod na vozidle po jeho zpětném předání pronajímateli, může být kauce zadržena déle dle bodu 6 článku „Pojištění” těchto podmínek.

Storno poplatky

Při stornování více než 30 dní před termínem nájmu platí nájemce storno poplatek ve výši 30 % ze zaplacené zálohy, 30-15 dní před termínem zapůjčení 50 % ze zálohy, méně než 14 dní před termínem zapůjčení 100 % zálohy. Při předčasném ukončení nájmu se nájemné nevrací.

Pojištění

Vozidlo půjčovny je pojištěno pro případ poškození, zničení nebo odcizení vozidla se spoluúčastí 10.000 Kč z pojistného plnění. Rovněž je půjčovnou hrazeno povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Nejsou pojištěny přepravované osoby (sedadla) ani přepravovaný náklad a zavazadla. V případě zavinění dopravní nehody nájemcem je tento povinen a současně se tímto zavazuje uhradit pronajímateli sjednanou spoluúčast dle konkrétní pojistné smlouvy a to v plné její výši.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušení ustanovení vyhl. č. 99/1998 Sb. (požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek řidičem), pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením podmínek půjčovního řádu nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem.

Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je nájemce povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu půjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih uplatněný pojišťovnou vůči půjčovně vymáhán na nájemci, který tuto povinnost nesplnil.

Zněním předchozích odstavců není omezeno případné regresní právo pojišťovny vůči nájemci. Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat na nájemci náhradu škody, která nebude uhrazena pojišťovnou. Např. v případě vzniklé škody hrazené z havarijního pojištění uhradí v případě zavinění nájemce spoluúčast.

Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného za uvedenou pojistnou událost. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do 10.000,-Kč bude vypořádána z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce.

Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

Provoz vozidla v zahraničí

Nájemce může vozidlo využít pro zahraniční cestu do států uvedených na Zelené kartě vozidla, ve kterých je platné pojištění vozidla.

V případě poškození, odcizení či havárie vozidla je nájemce povinen postupovat obdobně jako na území ČR a kontaktovat asistenční službu nebo zahraniční pojišťovnu spolupracující s příslušnou pojišťovnou ve smyslu podmínek havarijního pojištění do zahraničí, které nájemce obdrží spolu se seznamem smluvních zahraničních pojišťoven. Nájemce je povinen okamžitě informovat půjčovnu.

Nájemce se zavazuje v případě pojistných událostí v maximální možné míře spolupracovat s orgány v dané zemi dle bodu 3. článku „Postup v případě nehody“ těchto podmínek.

Přistavení a vrácení obytného automobilu

Pronajímatel je povinen obytné auto přistavit dle bodu II. „Smlouvy o nájmu obytného automobilu“.

Vozidlo může být na požádání nájemce přistaveno nebo vráceno i na jiném smluveném místě než je sídlo pronajímatele. Pokud pronajímatel tuto službu zabezpečí, náklady na ní nejsou součástí kalkulace půjčovného dle sazby ceníku.

Při vrácení vozidla je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží PHM. Pokud nebude při vrácení vozidla nádrž PHM plná, zaplatí nájemce chybějící pohonné hmoty + manipulační poplatek 500,- Kč včetně DPH. Vozidlo nájemce vrací s čistým a uklizeným interiérem, běžně znečistěnou karosérií a vyprázdněnou odpadní nádrží WC. V opačném případě bude účtován poplatek 1 500,- Kč včetně DPH. Doplnění vody ani plynu nájemce nezajišťuje.

V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla pronajímateli v dohodnutém termínu si pronajímatel vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Práva a povinnosti půjčovny

Při uzavření smlouvy je pronajímatel oprávněn vyžadovat od nájemce půjčovné nebo zálohu na půjčovné.

Při předání vozidla nájemci je pronajímatel povinen:

Předat vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením dle platných předpisů, v čistém stavu s plnou nádrží PHM.

Předat s vozidlem všechny provozní doklady k vozidlu, tj. OTP, potvrzení o uzavření povinného ručení (Zelená karta), „Smlouvu o pronájmu motorového vozidla“, Všeobecné podmínky pronájmu obytného vozidla“ a „Předávací protokol“.

Seznámit nájemce s provozními a technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu a předvést funkční způsobilost vozidla a jeho vybavení, zejména obytné vestavby.

Pronajímatel má právo:

Při zaviněném poškození, odcizení či zničení vozidla nebo jeho části a vybavení či dokladů, pokud není kryto pojištěním, uplatnit u nájemce nárok na náhradu škody (stejně tak i při nedodržení předepsané údržby),

Vyúčtovat náklady spojené s mytím, čištěním či dezinfekcí znečištěného vráceného vozidla, či doplněním PHM při vrácení nedoplněné nádrže,

V případě poruchy vozidla a jeho nepojízdnosti bez zavinění nájemce hradí půjčovna náklady na jeho odvlečení a případné odůvodněné a prokázané náklady, které nájemci vznikly v souvislosti se zajištěním vozidla před poškozením a odcizením (o důvodnosti nákladů rozhoduje půjčovna).

Postup v případě nehody

Vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě.
Sepsat všechny účastníky a svědky nehody.
Kontaktovat asistenční službu dle asistenčních podmínek a řídit se jejími pokyny.
Neprodleně oznámit nehodu půjčovně.
Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením.
V případě nedodržení těchto pokynů nebo nesplnění dalších povinností (viz. přísl. předpisy) může být nájemce činěn odpovědným za veškeré škody nebo následky nehody.